Regulamin

Regulamin RomanBus

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zmian), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006, Nr 38, poz. 266). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 Nr 1137).

1. 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie potwierdzonego przez Przewoźnika zamówienia złożonego telefonicznie, lub mailowo.

b) Przewoźnik – RomanBus Roman Paluszkiewicz wykonujący przewóz Pasażerów busem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej.

c) Rezerwacja – imienna rezerwacja, potwierdzenie, telefoniczne lub mailowe uprawniające do przejazdu wskazanej na nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.

d) Umowa przewozu – jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili potwierdzenia rezerwacji, na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za ustaloną cenę Pasażera i jego bagaż lub inne rzeczy po wcześniejszym ustaleniu z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej.

e) Bagaż podstawowy – bagaż bezpłatny, który pasażer przekazuje do luku bagażowego.

f) Bagaż dodatkowy – bagaż dodatkowo płatny, który pasażer przekazuje do luku bagażowego.

1. 3. Postanowienia Regulaminu stosuje się do przewozów pasażerskich wykonywanych przez Przewoźnika.

1. 4. Dokonanie rezerwacji usługi transportowej przez Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. PASAŻER

2.1 Pasażer powinien czekać pod wskazanym w zamówieniu adresem odbioru o godzinie ustalonej z Przewoźnikiem. Nie Stawienie się Pasażera w chwili planowanego odjazdu traktowane jest jako rezygnacja z przejazdu.

2.2 Pasażer powinien zająć miejsce w busie wskazane przez obsługę co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów nie stosujących się do niniejszego postanowienia. Powyższe dotyczy zarówno przystanku początkowego, jak i przystanków pośrednich na trasie przejazdu oraz postoju w miejscu przesiadki do innego busa.

2.3 Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać imienną rezerwacje oraz ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży i przekroczenia granicy, w tym: dowód osobisty lub paszport. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów.

2.4 Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi busa.

2.5 Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za własny bagaż, zarówno w trakcie podjęcia na pokład busa, w czasie przewozu oraz przy wysiadaniu w miejscu docelowym. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy pozostawione w miejscu odbioru Pasażera, czy w busie po wykonaniu usługi.

2.6 Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia busa) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

2.7 Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza busa, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie busa z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

2.8 W przypadku, gdy bus jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.

2.9 Zgodnie ze zmianą Ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie w dniu 15.05.2015r., w busie jest obowiązek przewożenia dzieci wzrostem poniżej 150 cm w fotelikach ochronnych lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

2.10 Dzieci, bez względu na wiek mogą podróżować wyłącznie na podstawie aktualnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (dowód osobisty, paszport). Jeżeli przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, wszystkie dzieci do lat 12 muszą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dzieci pomiędzy 12 a 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania druku „Oświadczenia o przewozie osoby małoletniej”, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Druk ten powinien być wypełniony i podpisany w obecności członka załogi busa i przekazany obsłudze przed zajęciem miejsca w busie.

2.11 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna w chwili, kiedy znajdują się one poza busem.

2.12 Pasażer który zamówił przejazd, zrezygnował lecz nie powiadomił o tym Przewoźnika i Przewoźnik pojechał pod wskazany punkt odbioru Pasażera, a on nie wsiadł, zostanie obciążony ustaloną przy rezerwacji kwotą za przejazd.

2.13 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w busie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza busem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

2.14 Pasażer składając zamówienie na usługę przewozu, podając w tym celu niezbędne dane osobowe (imię i nazwisko, adres pobytu w czasie rezerwacji oraz telefon kontaktowy) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Przewoźnika.

3. PRZEWOŹNIK

3.1 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu osoby, która nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały podane podczas przyjęcia rezerwacji.

3.2 Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003, nr 128, poz. 1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik może odmówić przyjęcia Pasażera na pokład busa.

3.3 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer:

a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,

b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),

c) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort innych podróżujących. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer.

3.4 W busie zabronione jest spożywanie wszelkich używek odurzających, palenie papierosów, tytoniu i e-papierosów.oraz napojów alkoholowych.

3.5 Przewoźnik ma prawo odmówić pasażerowi powrotu do punktu podjęcia pasażera jeśli ten zostawił część swojego bagażu.

3.6 Zezwala się na przewóz zwierząt po wcześniejszym ustaleniu z Przewoźnikiem.

3.6.1 Przewożone zwierzę musi posiadać aktualne badania weterynaryjne wymagane przy wjeździe do kraju docelowego.

3.6.2 Za przewóz zwierzęcia pobierana jest opłata ustalona podczas rezerwacji miejsca dla Pasażera.

3.6.3 Przewożone zwierzę musi być odpowiednio zabezpieczone smyczą i kagańcem, znajdować się w odpowiedniej klatce, kojcu lub torbie umieszczonej na siedzeniu obok właściciela zwierzęcia. Przewóz zwierzęcia musi odbywać się w sposób nie zakłócający podróży innym Pasażerom.

3.7 Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.

3.8 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym).

3.9 W razie awarii busa Przewoźnik ma 24h na podstawienie samochodu zastępczego.

3.10 Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej) ani wynikających z nich dalszych skutków.

3.11 Przewoźnik dokona wszelkich starań by zabezpieczyć cyfrowe i papierowe dane osobowe klienta w taki sposób, by nie dostały się one w posiadanie osób trzecich według art. 6 ust. 1 ustawie o ochronie danych osobowych.

4. REZERWACJE

4.1 Rezerwacji można dokonać telefonicznie, dzwoniąc do biura Przewoźnika, Bilet może być także zakupiony na stronach internetowych i/lub serwisach oferujących zakup biletu. Bilet elektroniczny jest drukowany bezpośrednio przez Pasażera ze strony internetowej.

4.1.1 Przewoźnik wystawia faktury VAT w związku ze sprzedażą biletów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku nabywcy biletu nie będącego podatnikiem podatku VAT faktura jest wystawiana tylko na żądanie nabywcy. Przy zakupie biletu ze strony internetowej, Pasażer może automatycznie zażądać wystawienia faktury VAT w momencie zakupu biletu, zaznaczając odpowiednią opcję w systemie sprzedażowym lub też zgłosić takie żądanie poprzez system sprzedażowy – nie później niż do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył rezerwacje na usługę transportową. W przypadku przekroczenia tego terminu żądanie wystawienia faktury może być zgłoszone do Przewoźnika pocztą lub pocztą elektroniczną – w terminie do 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę przewozu bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Faktury, duplikaty faktur oraz faktury korygujące są wystawiane i dostarczane w formie elektronicznej lub w formie papierowej. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, która następuje poprzez zakup biletu, oznacza akceptację stosowania faktur elektronicznych (duplikatów faktur elektronicznych, faktur korygujących elektronicznych). Przewoźnik zastrzega sobie możliwość zawieszenia stosowania faktur elektronicznych w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych przesłanek uniemożliwiających lub ograniczających możliwość stosowania faktur elektronicznych. W przypadku wystawienia faktury korygującej, w tym w szczególności w przypadku zwrotu należności, Pasażer zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić otrzymanie faktury korygującej, poprzez odesłanie podpisanej kopii tej faktury do Przewoźnika.

4.2 Rezerwacja sprzedawana jest bez przydziału określonego numeru miejsca w busie.

4.3 Pasażer ma możliwość wykupienia dodatkowego miejsca dla siebie według aktualnie obowiązującej taryfy.

4.4 Cena przewozu określana jest na podstawie odległości między punktem podjęcia pasażera, a punktem docelowym.

4.5 Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zaleca się, aby rezerwacji dokonać najpóźniej 72h przed wykonaniem usługi przewozowej.

4.6 W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie lub pocztą elektroniczną o tym fakcie Przewoźnika.

4.7 Przy zwrocie biletu zakupionego elektronicznie, przelew zostanie wykonany na rachunek, z którego dokonano płatności.

4.8 Przewoźnik może wprowadzić zniżki przy zakupie biletu. Informacja o aktualnie dostępnych zniżkach umieszczona jest w serwisach społecznościowych, oraz stronie internetowej Przewoźnika.

4.9 Przewoźnik zastrzega sobie prawo wprowadzenia do sprzedaży limitowanej ilości biletów w taryfach promocyjnych, od których ilość udzielanych zniżek może być ograniczona.

4.10 W przypadku kradzieży, zagubienia lub zniszczenia biletu Pasażer może pisemnie zwrócić się do Przewoźnika z prośbą o nieodpłatne wystawienie duplikatu biletu.

4.11 Jeśli do rezerwacji zostanie wystawiona faktura VAT i nastąpi zwrot, przekazanie kwoty zwrotu będzie możliwe wyłącznie po podpisaniu faktury korygującej i dostarczenia jej do Przewoźnika.

4.12 W przypadku gdy klient nie anuluje przejazdu dzien przed wyjazdem do godziny 12stej bądź nie wsiądzie do busa w dniu wyjazdu firma Beata Bus wystawi fakturę za przejazd. Nieopłacenie faktury będzie wiązało się z przekazaniem jej do windykacji.

4.13 Z przyczyn od nas nie zależnych(rezygnacja pasażerów awaria auta mając na uwadze wykonanie usługi)Zastrzegamy sobie możliwość do przekazania pasażera zaprzyjaźnionej firmie, która wykona za nas zlecenie w ustalonej cenie.

5. BAGAŻE

5.1 Każda sztuka przewożonego bagażu winna być łatwo rozpoznawalna dla Pasażera oraz Przewoźnika. Powinna być opisana imieniem i nazwiskiem i numerem telefonu Pasażera. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Pasażerze. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą zakończenia przez

niego podróży. Bagaż jest rejestrowany przez obsługę busa poprzez wpisanie rejestru ilości bagażu.

5.2 Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu w tym 1 sztuki bagażu podręcznego. Bagażem podstawowym może być: walizka, torba podróżna lub plecak.

5.3 Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.

5.4 Pasażer może mieć dodatkowy bagaż po wcześniejszym ustaleniu z Przewoźnikiem.

5.5 Przewoźnik ma prawo ubiegania się o dopłatę do bagażu jeśli ten znacznie przekracza dopuszczalny przydział.

5.6 Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby będzie przez załogę usunięty z pojazdu.

5.7 Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do zadeklarowanej wartości bagażu, a w przypadku braku takiej deklaracji do zwykłej wartości rzeczy.

5.8 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny znajdujący się poza lukiem bagażowym, będący pod bezpośrednią opieką Pasażera.

5.9 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej, chyba że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika. W przypadku przewożenia przedmiotów o wyższej wartości Przewoźnik zaleca wykupienie ubezpieczenia indywidualnego.

5.10 Przedmioty pozostawione w busie przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika i są przechowywane przez Przewoźnika przez 30 dni.

5.11 Jeżeli Pasażer w chwili opuszczenia pojazdu stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu . Potwierdzenie to Pasażer zobowiązany jest dołączyć do ewentualnej reklamacji pisemnej, którą ma prawo złożyć

zgodnie z pkt.6.

6. REKLAMACJE

6.1 Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną na adres: info@romanbus.pl , w okresie trzech miesięcy od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun, następca prawny bądź pełnomocnik. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy: opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Reklamacja musi być podpisana przez osobę uprawnioną. Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię, a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty. Jeżeli reklamacja nie odpowiada warunkom określonym powyżej, Przewoźnik wzywa Pasażera, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niespełnienie tego żądania w terminie, powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Jeśli reklamacja zostanie uzupełniona w terminie 14 dni, za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnienia. W terminie 30 dni od dostarczenia reklamacji Przewoźnik rozpatruje reklamację. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy z zastrzeżeniem powiadomienia Pasażera o przyczynach wydłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji. Zawiadomienie to powinno nastąpić przed upływem 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Przewoźnika.

6.2 Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ujęte w punkcie 1.1 oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).

7.2 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy przewozu jest wyłącznie sąd polski.

7.3 Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

  • Aleja Wojska Polskiego 51A,
    77-300 Człuchów
  • pon - pt: 9:00 - 17:00